Torno Pinacho segunda mano

Torno Pinacho segunda mano.